Jägarmässigt uppträdande.

Jägarmässigt uppträdande i förhållande till viltet, jaktkamrater och allmänheten är också ett sätt att beskriva god jaktetik. Att Du ska ha ett jägarmässigt uppträdande under jakten innebär att Du ska bära med dig ett antal oskrivna regler.


Viltets bästa för ögonen.

Ge djuret en chans. Den goda jakten innebär att det alltid finns en chans för djuret att undkomma Dig.

Allt vilt har lika värde. Behandla viltet med samma respekt från den minsta kricka till den största älgtjur, till exempelvad gäller eftersök, tillvaratagande och transport.

Chansa aldrig med ett skott. Ett skott som inte är lossat behöver aldrig ångras. Klandra aldrig en jaktkamrat för att han/hon avstått från en skottchans.

Avstå från att skjuta. Följ rekommendationer och anvisningar om att spara djur som har betydelse för viltvården och skjut definitivt inte moderdjur som har moderberoende ungar. Att alltid skjuta det minsta djuret först när det kommer flera djur kallas för "jägarmässig avskjutning".

Tydligt säkerhetsbetende. Uppträd alltid med ett tydligt säkerhetsbetende mot jaktkamrater och allmänhet.

Skadskjutning är något som inte går ihop med vårt ansvar för viltvården. Villebråd ska påskjutas med dödande skott. Allt annat är omoraliskt. Även om en skadskjutning följs av ett lyckosamt eftersök, har djuret varit utsatt för ett oacceptabelt lidande. Och handen på hjärtat, hur hanteras eftersök när det gäller småvilt?

Skadskjutningar är et thot mot den fria jakten. 

Visserligen är 80 procent (%) av befolkningen positiva till eller accepterar jakten som den bedrivs idag. Men jaktmotståndarna är målmedvetna och skickliga. Skadskjutningar är alltid ett embryo till något som kan tvinga politikerna att agera. I värsta fall med förödande konskvenser för jakten.


Regler för jakt med hund.

Den goda jaktetiken

På Gettjärnsklätten

Jaga inte med drivande hund på för små marker.

Om det kan förutses att drevet huvudsakligen kommer att gå fram över annans jaktmark får Du inte använda drivande hund. Följande arealer kan anses gälla som riktvärden under förutsättning att marken är välarronderad: 200 ha för stövare, 100 ha för drever, 50 ha för tax.

Utsätt aldrig viltet för onödiga påfrestningar

Beakta snö- is och temperaturförhållandena och hundens egenskaper vid jakten. Använd exempelvis inte mycket snabba och uthålliga hundar i jakt efter klövvilt.

Krav på eftersökshundar

Tvåtimmarsregeln

Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflon eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.


Krav på apporterande eller markerande hund vid fågeljakt


    V
id jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras.


Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång.

Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.